Tiêu Đen

Black Pepper 500g/l Clean

bpep7

Mật độ: 500g/l min
Độ ẩm: 13% max
Tạp chất: 0.5% max

Thông tin sản phẩm

Black Pepper 500g/l FAQ

bpep6

Mật độ: 500g/l min
Độ ẩm: 13.5% max
Tạp chất: 1% max

Thông tin sản phẩm

Black Pepper 550g/l Clean

bpep4

Mật độ: 550g/l min
Độ ẩm: 12.5% max
Tạp chất: 0.2% max

Thông tin sản phẩm

Black Pepper 550g/l FAQ

bpep3

Mật độ: 550g/l min
Độ ẩm: 13% max
Tạp chất: 0.5% max

Thông tin sản phẩm

Black Pepper 560-580g/l Clean (5MM)

bpep2

Mật độ: 580g/l max
Độ ẩm: 12.5% max
Tạp chất: 0.2% max

Thông tin sản phẩm

Black Pepper 570g/l Clean - ASTA

bpep5

Mật độ: 570g/l min
Độ ẩm: 12.5% max
Tạp chất: 0.2% max

Thông tin sản phẩm

Black Pepper 570g/l FAQ

bpep1

Mật độ: 570g/l min
Độ ẩm: 13% max
Tạp chất: 0.5% max

Thông tin sản phẩm