Certification for the Completion of UTZ Implementation Program

Hiện nay công ty thực hiện được 500 ha cà phê tương đương 1500 tấn thuộc cà phê bền vững (UTZ certified) thuộc 4 xã huyện Chư Prông, hoàn thành tháng 9/2010 và tiếp tục triển khai tới 2020 phải hoàn thành thêm 50000 ha của các xã thuộc địa bàn tỉnh Gia Lai.

Ký kết và trao giấy chứng nhận cà phê bền vững (UTZ certified)

Giấy chứng nhận hoàn thành thực hiện chương trình UTZ

Bản đồ quy hoạch chương trình cà phê sạch