ROBUSTA GRADE 1 S18 STANDARD

  • Black & Broken: 2%max
  • FM: 0.5%max
  • Moisture: 12.5%max
  • Scr.18: 90%min

Mổ tả sản phẩm

  • Loại: Robusta
  • Quy trình: Ray xay
  • Kích thước:  18
Liên hệ ngay

YÊU CẦU TƯ VẤN