ROBUSTA GRADE 1 S13 CLEAN

  • Black: 0.1%max
  • Broken: 0.5%max
  • FM: 0.1%max
  • Moisture: 12.5%max
  • Scr.13: 90%min

Mô tả sản phẩm

  • Loại: Robusta
  • Kích thước: 13
Liên hệ ngay

YÊU CẦU TƯ VẤN