Vinh Hiep Co., Ltd is among the businesses to receive interest – EN

Ngày 21-4-2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ra quyết định số 1017/QĐ-BNN-CB về việc chỉ định các doanh nghiệp mua tạm trữ cà phê niên vụ 2009-2010 với những nội dung cụ thể như sau:
Điều 1. Chỉ định các doanh nghiệp sau thực hiện mua tạm trữ cà phê theo Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ mua tạm trữ cà phê niên vụ 2009-2010 với số lượng tối đa như sau:STT Tên doanh nghiệp Số lượng tối đa (tấn)
A Doanh nghiệp do Hiệp hội Cà phê Ca cao đề nghị
1 Tổng Công ty cà phê Việt Nam (Vinacafe) 90.000
2 Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Intimex – TP Hồ Chí Minh 20.000
3 Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu 2/9 Đắk Lắk (Simexco) 10.000
4 Công ty cổ phần tập đoàn Thái Hòa 35.000
5 Công ty thực phẩm miền Bắc (Fonexim) 10.000
6 Công ty TNHH một thành viên Tín Nghĩa (Đồng Nai) 5.000
B Doanh nghiệp do UBND tỉnh đề xuất
7 Công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Hòa (Lâm Đồng) 7.000
8 Công ty cổ phần đầu tư XNK Inexim (Đắk Lắk) 10.000
9 Công ty TNHH một thành viên cà phê Thắng Lợi (Đắk Lắk) 3.000
10 Xí nghiệp tư doanh Hoa Trang (Gia Lai) 3.000
11 Công ty TNHH Trung Hiếu (Gia Lai) 2.000
12 Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (Gia Lai) 2.000
13 Công ty XNK cà phê Đắc Hà (Kon Tum) 3.000
Tổng cộng A + B 200.000

Điều 2. Các doanh nghiệp được chỉ định mua tạm trữ cà phê tại Điều 1:
a) Thực hiện thu mua tạm trữ cà phê đảm bảo có các chứng từ hợp lệ chứng minh lượng cà phê được mua tạm trữ nằm trong thời gian mua tạm trữ tức từ ngày ban hành Quyết định này đến ngày 15/7/2010; nghiêm cấm việc lợi dụng mua tạm trữ để đảo kho cà phê hoặc đưa lượng cà phê mua ngoài thời gian mua tạm trữ để hưởng hỗ trợ.
b) Chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh đối với việc mua tạm trữ.
c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm quy định về việc mua tạm trữ.
Điều 3. Phân công trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện:
a) Ủy ban nhân dân các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các ban, ngành ở địa phương giám sát, kiểm tra việc thu mua cà phê tạm trữ của các doanh nghiệp mà Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề nghị chỉ định cũng như các doanh nghiệp được chỉ định theo Điều 1 thực hiện thu mua tạm trữ cà phê trên địa bàn.
b) Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với các địa phương giám sát, kiểm tra việc thực hiện thu mua tạm trữ của các doanh nghiệp do Hiệp hội giới thiệu chỉ định.
c) Cục Chế biến thương mại nông lâm thủy sản và Nghề muối phối hợp với Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam, các địa phương và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm tra việc thu mua tạm trữ và có báo cáo kết quả kiểm tra hàng tháng.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tại Điều 3 và các doanh nghiệp được chỉ định mua tạm trữ cà phê tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Để triển khai việc thu mua tạm trữ cà phê, cùng ngày 21-4-2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có Công văn số 2978/NHNN-TD gởi Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam với những nội dung chính như sau (trích lược):
Thực hiện Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 13/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ mua tạm trữ cà phê niên vụ 2009-2010, Ngân hàng Nhà nước giao cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (NHNo) thực hiện cho vay mua tạm trữ cà phê theo các nội dung như sau:
1. Căn cứ vào khối lượng cà phê cần tạm trữ và danh sách các doanh nghiệp thực hiện thu mua tạm trữ theo chỉ định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, NHNo thực hiện cho vay thu mua tạm trữ cà phê sản xuất niên vụ 2009-2010 theo quy định hiện hành.
2. Các khoản cho vay thu mua tạm trữ quy định tại điểm 1 được ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất với mức 6%/năm. Hồ sơ, thủ tục cấp bù lãi suất đối với các khoản cho vay thu mua tạm trữ cà phê thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
3. Thời gian cho vay thu mua tạm trữ cà phê được hỗ trợ lãi suất bắt đầu từ ngày 15/4/2010 đến ngày 15/7/2010. Thời hạn cho vay tạm trữ được hỗ trợ lãi suất tối đa là 6 tháng, từ ngày 15/4/2010 đến ngày 15/10/2010.